Foreningen Gyldne Dage i Præstø

Gyldne dage etablerer sig som forening

Onsdag d. 17. januar etablerede Gyldne Dage sig som forening: Foreningen Gyldne Dage i Præstø

Foreningens vedtægter kan ses nederst på siden.

Generalforsamlingen valgte en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Se oversigten her på siden.

En styregruppe har i samarbejde med Præstø Handel & Erhverv de sidste 3 år afholdt Gyldne Dage i Præstø 2. weekend i september. Festivalen har hvert år været en stor succes, der bakkes op af flere hundrede frivillige og over 20 foreninger. Festivalen har hvert år tiltrukket et publikum på mellem 6 og 7.000 mennesker til et omfattende kulturelt program. Programmet har bestået af en bred vifte af aktiviteter bestående af musik, teater, guidede byture, sejlture, hestevognsture, markedsboder, foredrag, 1800-tallets mad og ikke mindst levendegørelse af historien. Flere og flere af Præstøs borgere har år for år iklædt sig 1800-tallets dragter for at skabe en autentisk 1800-talsstemning i byen.

På den baggrund besluttede Præstø Handel& og Erhverv sammen med den siddende styregruppe, at tiden var inde til, at festivalen selvstændiggjorde sig med sin egen forening.

En kæmpe tak til Præstø Handel & Erhverv, der i de første læringsår for festivalen påtog sig at stå for administration og regnskab og bidrog med alle deres erfaringer for afholdelse af store festivaler.

Foreningen er nu etableret.

Det helt overordnede formål er netop at afholde en årlig festival, Gyldne Dage i Præstø. 

Hvad der også er vigtigt for foreningen er at fastholde formålet om 

 • At dele Præstøs materielle og immaterielle historiske kultur- og bygningsarv fra især 1800-tallet på en engagerende måde for at skabe interesse for Præstøs turistmuligheder, bosætning og erhverv og
 • At skabe bevidsthed om historiske værdiers betydning for livskvalitet i dag og interesse for at bidrage til bevarelse af dem.

Vi håber, at foreningen Gyldne Dage i Præstø sammen med andre gode foreninger kan bidrage væsentligt til at opfylde sin videre hovedmålsætning om

 • bevaring og respektfuld udvikling af Præstøs historiske bymidte med henblik på, at byen bevarer sit købstadspræg, som hovedsageligt er skabt i 1800-tallet
 • research og formidling af Præstøs unikke historie og kulturhistorie som er en del af byens kendetegn

Vi ser frem til at videreudvikle festivalen sammen med alle de frivillige og de mange foreninger, der har engageret sig i arbejdet.

Susanne Volqvartz, Formand
22.01.24


Bestyrelsen for Foreningen Gyldne Dage i Præstø                                                 

 • Anne Marie Kamilles                                                  
 • Marianne Løvgreen                                                     
 • Matilde Gerlach                                                            
 • Klaus Lindegaard                                                          
 • Linda Gullach                                                                 
 • Susanne Volqvartz, Valgt som formand, tlf. 26219608, mail: susanne@ntvcom.com

Suppleanter

 • Jens Olav Hansen
 • Lone Vagn Hansen

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Gyldne Dage i Præstø

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Gyldne Dage i Præstø.

Stk. 2. Foreningen er en almennyttig forening med hjemsted i Præstø.

§ 2. Formål

Stk. 1 Foreningen Gyldne Dage i Præstøs hovedformål er at afholde en årlig festival ”Gyldne Dage i Præstø” og

At dele Præstøs materielle og immaterielle historiske kultur- og bygningsarv fra især 1800-tallet på en engagerende måde for at skabe interesse for Præstøs turistmuligheder, bosætning og erhverv. 

At skabe bevidsthed om historiske værdiers betydning for livskvalitet i dag og interesse for at bidrage til bevarelse af dem.

Stk. 2 Foreningen skal virke for

At iværksætte aktiviteter, der kan højne interessen for 

 • bevaring og respektfuld udvikling af Præstøs historiske bymidte med henblik på, at byen bevarer sit købstadspræg, som hovedsageligt er skabt i 1800-tallet
 • research og formidling af Præstøs unikke historie og kulturhistorie som er en del af byens kendetegn

§ 3. Indsatsområder

Stk. 1. 

Foreningen Gyldne Dage i Præstø har som indsatsområde at udvikle og gennemføre aktiviteter, der kan sætte Præstøs historiske bymidte i centrum for bæredygtig og engagerende turisme og bosætning. Disse aktiviteter skal bidrage til at fremme interessen for bevaring og respektfuld udvikling af byens bygninger, gader, havn og for kendskab til byens historie og kulturhistorie,

Eksempler på aktiviteter er en årlig festival for den historiske by, oplysning på baggrund af historisk research og formidling af denne igennem medier, sociale medier og events under den årlige festival eller ved andre relevante lejligheder.

Stk. 2. 

Foreningen Gyldne Dage i Præstø virker igennem et tværfagligt samarbejde, der samler foreninger, virksomheder, institutioner og borgere, der ønsker at bidrage til bevaring og respektfuld udvikling af Præstøs historiske bymidte og byens historie og kulturhistorie.

Stk. 3. 

Foreningen Gyldne Dage i Præstø kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af konkrete opgaver. Bestyrelsen fastsætter kommissorier for arbejdsgrupperne.

§ 4 Drift- og indsatsmidler

Stk. 1. Foreningen Gyldne Dage i Præstø tilvejebringer midler til sine aktiviteter igennem kontingentbetaling, sponsorstøtte, fondsmidler, tilskud fra Vordingborg Kommune, tilskud fra andre offentlige eller EU-støtteordninger samt brugerbetaling.

Stk. 2. Foreningen drives igennem frivilligt arbejde.

§ 5.  Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, lokalforum, foreninger, selskaber og privatejede firmaer samt offentlige institutioner, der støtter foreningens formål. Hvert medlem, har én stemme på den i § 6 nævnte generalforsamling.

Stk. 2. Medlemskab opnås ved betaling af det årlige kontingent. Medlemskabet følger kalenderåret. Generalforsamlingen fastsætter kontingent for efterfølgende år. 

Stk. 3. Ingen medlemmer kan ved udtrædelse af foreningen gøre krav på nogen dele af foreningens aktiver.

§ 6.  Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest ultimo maj i Præstø, med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af revideret årsregnskab samt budget og handlingsplan
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsesmedlemmer 
 • Valg af en intern revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel på foreningens kommunikationsplatform og via lokale medier.

Stk. 3. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Alle sager, bortset fra opløsning af foreningen, afgøres ved simpel majoritet, stemmelighed betyder forkastelse.

Stk. 5. Hvis blot ét medlem kræver det, afgøres spørgsmålene ved skriftlig afstemning.

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Hvert medlem har en stemme per plads der skal besættes til bestyrelsen. 

Stk. 8. Til generalforsamlingen har alle adgang. Stemmeret har medlemmer der ikke er i kontingentrestance på dagen.

Stk. 9. Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk, hvis særlige forhold gør det nødvendigt.

Stk.10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 % af medlemmerne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 2 ugers varsel.

Stk. 11. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af en dagsorden.

Stk. 12. Reglerne for ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved ordinær generalforsamling – med de af forholdets natur følgende ændringer.

Stk. 13. Bestyrelsens sikrer, at der udfærdiges et referat af generalforsamlingen.  Referatet underskrives af dirigenten og indsættes i en af formanden dertil autoriseret protokol.

§ 7.  Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 til 7 personer plus suppleanter De udpeges for 2 år ad gangen. Halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år. Formand og kasserer kan ikke være på valg i samme år.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer snarest muligt efter valget. Bestyrelsen sikrer, at formand og kasserer ikke er på valg i samme år.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§ 8. Regnskab, budget og handlingsplaner 

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.  Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget, handlingsplan og regnskab. Regnskabet føres af kassereren, der tillige er ansvarlig for, at der føres et medlemsregister. Regnskabsføring og bilagskontrol udføres af den på generalforsamlingen valgte interne revisor.

§ 9. Hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et af de valgte bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.                                                     

§ 10.  Ændring af vedtægter

Stk. 1. Ændring af vedtægter kan kun foretages, når det er anført på dagsordenen for generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Hvis mindst 50% af medlemmerne er mødt op vedtages vedtægtsændringer ved flertalsafgørelse. 

§ 11.  Foreningens ophør

Stk. 1. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsning. Hvis der ikke på generalforsamlingen er 2/3 af foreningens medlemmer tilstede, indkaldes en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved flertalsafgørelse uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt op. Indkaldelse til denne generalforsamling kan lovligt ske samtidig med indkaldelse til første generalforsamling.

Stk. 2. Et eventuelt overskud efter betaling af foreningens gæld skal anvendes til et almennyttigt og kulturelt formål i Præstø, som vedtages af generalforsamlingen.

Vedtaget d. 17. januar 2024 i Pakhus 8